Ochrana osobních údajů

Chráníme vaše údaje

Poskytujeme vám informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Kontaktní údaje

Spravující orgán
Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti
Soudní 988/1
140 57 Praha 4
e-mail: podatelna@zzms.cz
ID datové schránky: hsaxra8
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk
Soudní 988/1
140 57 Praha 4
e-mail: poverenec@zzms.cz
sekretariát, tel.: 220 910 394
ID datové schránky: hsaxra8
Dozorový úřad
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n

Zásady použití souborů cookies

1. Soubory cookies 

V rámci provozu internetových stránek ZDRAVTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI (dále jen „ZZMS“) jsou používány soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete používat.   

ZZMS se při nakládání se soubory cookies řídí právní úpravou, která je obsažena v § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů[1] (dále jen zákon o elektronických komunikacích). Tato právní úprava ZZMS výslovně povoluje shromažďovat některé informace i bez Vašeho souhlasu. Jedná se o ty informace, které jsou nezbytné pro zajištění technického chodu internetových stránek, bez těchto informací by internetové stránky provozované ZZMS nefungovaly správně. V případě internetových stránek ZZMS se jedná o skupinu cookies souborů, která je označena jako „nezbytné“.

Jiné informace než ty, které slouží k zajištění technického fungování internetových stránek ZZMS, jsme oprávněni dle § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích shromažďovat pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas.

2. Nastavení cookies

Nastavení cookies souborů můžete změnit po rozkliknutí záložky „Spravovat cookies“, která se nachází uprostřed webových stránek. Zároveň většina webových prohlížečů umožňuje uživateli určitou kontrolu nad některými cookies soubory prostřednictvím nastavení prohlížeče. Zde naleznete návody pro jednotlivé webové prohlížeče: 

Chrom , Microsoft Edge , Mozzila Firefox , Microsoft Internet Explorer , Opera , Safari .

Pokud se chcete odhlásit ze sledování Google Analytics, navštivte tyto internetové stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies soubory v sobě rovněž nesou takové informace, na základě kterých jsou osoby identifikované, případně se stávají identifikovatelnými. Z toho důvodu ZZMS  jako správce osobních údajů přináší v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) doplňující informace o tomto zpracování osobních údajů.

 3. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI, se sídlem Soudní 988/1, 140 67 Praha 4, adresa elektronické podatelny: podatelna@zzms.cz ID datové schránky:  hsaxra8

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jmenován v souladu s článkem 37 GDPR.

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že máte za to, že správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s GDPR a rovněž u něj můžete uplatnit právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 15 GDPR.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů ZZMS:

Soudní 988/1, 140 57 Praha 4
e-mail: poverenec@zzms.cz
ID datové schránky: hsaxra8

5. Zpracování osobních údajů obsažených v souborech obsahující informace, na základě kterých jsou osoby identifikované, případně se stávají identifikovatelnými

Správce zpracovává osobní údaje pouze v případě, že k tomuto zpracování udělíte svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas můžete udělit buď pro všechny skupiny cookies souborů, nebo pouze pro vybranou skupinu/skupiny cookies souborů.

 6. Rozsah zpracování osobních údajů

Preferenční cookies soubory umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace o návštěvníkovi (jaká témata vyhledával, jak dlouho se na stránce zdržel, jaké zařízení využil, jaká klíčová slova využil pro vyhledávání apod.) a z tohoto pohybu na stránkách jsou pro správce následně vytvářeny statistické údaje.

Marketingové cookies soubory jsou soubory třetích stran a slouží pro sledování pohybu návštěvníka na internetových stránkách správce s cílem zobrazit tomuto návštěvníkovi reklamu, která je pro něj zajímavá a relevantní a vyhodnotit účelnost reklamních kampaní, které správce provozuje. Marketingové cookies ze skupiny sociálních sítí (YouTube, Facebook, či Twitter) pak umožňují návštěvníkovi přehrát videa přímo na stránce správce.

7. Souhlas s použitím cookies souborů

Subjekt údajů není povinen udělit souhlas s použitím cookies souborů. Jak již bylo uvedeno výše v bodě 1 tohoto dokumentu, v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích je ZZMS oprávněna bez souhlasu subjektu údajů využít pouze ty typy cookies souborů, které jsou nutné pro zajištění správného fungování našich internetových stránek (cookies soubory z kategorie „nezbytné“). V ostatních případech je na svobodné vůli subjektu údajů, zda souhlas udělí, či nikoli, a pokud tak neučiní, internetové stránky ZZMS zůstanou zcela přístupné a nebudou nijak omezeny.

V případě, že souhlas subjekt údajů udělí, dojde ke zpracování osobních údajů podle bodu 6 a v některých případech jsou osobní údaje na základě Vašeho souhlasu předány do třetích zemí, viz bod 8.

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Pokud subjekt údajů zvolí možnost „Přijmout vše a zavřít“ či vybere takové cookies soubory, které jsou poskytovány společností Google, Facebook, Twitter či YouTube, vyjadřuje tím svůj výslovný souhlas s předáváním osobních údajů do třetích zemí (především do USA). Správce však upozorňuje na skutečnost, že po předání osobních údajů do třetích zemí nemá správce osobních údajů dostatečné právní a faktické nástroje k zajištění bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů.

9. Předávání osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům, pokud k tomu nemají zákonné zmocnění (např. orgány činné v trestním řízení), nebo k tomu návštěvník neudělil souhlas.

10. Jak dlouho bude správce osobní údaje zpracovávat

Tato informace je uvedena v části „spravovat cookies“ pod jednotlivými typy souborů cookies.

11. Práva subjektu údajů

Práva subjektu údajů

 • právo požadovat přístup k osobním údajům – každý subjekt údajů může u správce žádat přístup ke svým osobním údajům, a to v rozsahu a   za podmínek stanovených čl. 15 GDPR
 • právo na opravu – každý subjekt údajů má právo žádat u správce opravu svých osobních údajů, a to na základě čl. 16 GDPR
 • právo na výmaz – subjekt údajů má právo žádat správce o výmaz svých osobních údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR
 • právo na omezení zpracování – každý subjekt údajů má právo obrátit se na správce a za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR žádat o omezení zpracování svých osobních údajů
 • přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], nebo na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] a provádí se automatizovaně; toto právo se však neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (k tomu viz čl. 20 GDPR)
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost – každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému úřadu;

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním      osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Oznámení o zpracování osobních údajů

1. Základní zásady ochrany osobních údajů

 1. ZZMS se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje ZZMS zpracovává, a to v nevyšší možné míře.
 2. Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
 3. Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 4. K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 5.  Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 6. Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 7. Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

2. Přehled zpracovávaných typů údajů a jejich zdroje

ZZMS shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými činnostmi ZZMS. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů.

 1. Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností ZZMS.

4. Právní základ zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů občanů je plnění právních povinností ZZMS, plnění uzavřených smluv, oprávněný zájem ZZMS, souhlas subjektu údajů, veřejný zájem či životně důležité zájmy subjektu údajů.

5. Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Jak probíhá zpracování osobních údajů

 1. ZZMS zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování ZZMS využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím.
 2. Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu k ZZMS.

Formulář:

Přejít nahoru